**กรณีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำธุรกรรมแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของอาคารหรือผู้มีอำนาจลงนาม มาด้วย ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ(เซ็นรับรองเอกสารของตนเอง)

ตรวจสอบประจำปี เลขที่/วันที่ลงรับ วันที่ออก ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบ สถานะ
2562 4761 /ลว. 8 มีนาคม 2562 29 เม.ย. 2562 อาคารชุด โคโคนัท บีช คอนโดมิเนียม ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโคโคนัท บีช คอนโดมิเนียม นายสุริณณ์ ลายนอก
2562 5086 / ลว. 13 มีนาคม 2562 29 เม.ย. 2562 ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบีชแอนด์เม้าเท้น คอนโดมิเนียม อาคารชุด บีชแอนด์เม้าเท้น คอนโดมิเนียม 4 นายสุริณณ์ ลายนอก
2561 5332 / ลว. 15 มีนาคม 2562 29 เม.ย. 2562 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บ้าน แอนด์ บียอนด์ สาขาพัทยา บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
2561 5368 / ลว. 26 มีนาคม 2562 29 เม.ย. 2562 บริษัท ที.พี.เอส มีเดีย จำกัด ป้าย T2-049 นายเอกชัย สกุลทองทวี
2561 5869 /ลว. 26 มีนาคม 2562 29 เม.ย. 2562 บริษัท ที.พี.เอส มีเดีย จำกัด ป้าย T2-024 นายเอกชัย สกุลทองทวี
2561 5333 / ลว. 15 มีนาคม 2562 29 เม.ย. 2562 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บ้าน แอนด์ บียอนด์ สาขาพัทยา บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด