**กรณีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำธุรกรรมแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของอาคารหรือผู้มีอำนาจลงนาม มาด้วย ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ(เซ็นรับรองเอกสารของตนเอง)

ตรวจสอบประจำปี เลขที่/วันที่ลงรับ วันที่ออก ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบ สถานะ